Tag: 韓式飯卷

荃灣良店:韓閣-一間仲食到傳統韓國菜嘅韓式餐廳

雖然話韓風襲港都已經有10年喇起碼,由尖沙咀特別多韓國餐廳,到周圍開滿晒韓燒店,但係食傳統韓國菜嘅餐廳反而越嚟越少。今次同大家介紹嘅韓國菜餐廳,地點就喺荃灣路德圍,黃店林立嘅位置,交通算係好方便,行完街過嚟呢邊食飯醫肚就最啱喇! 韓閣 - 荃灣少有傳統韓國菜 韓閣地址

Raven